[26.9.2015 - 25.10.2015]
VAPPU JALONEN
TÄMÄ ON SINULLE, TÄMÄ EI OLE SINULLE / THIS IS FOR YOU, THIS IS NOT FOR YOUVappu Jalosen tekstilähtöinen installaatio This Is For You, This Is Not For You (Tämä on sinulle, tämä ei ole sinulle) tarkasteli kehojen, esineiden, tilojen ja sanojen sopimista ja sovittamista sekä siihen sisältyvää valtaa ja etuoikeuksia

The text-based installation 'This Is For You, This Is Not For You' by Vappu Jalonen dealt with the fitting of bodies, things, spaces and words and the power relations and privileges embedded in this.

Teoksen osat on esitetty kolmella erilaisella näytöllä, joissa tekstit scrollautuvat tökkivästi - välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Yksi näytöistä kertoo fragmentaarisia tarinoita kehoista ja vaatteista, kehoista ja kuvakennoista, kävelemisestä veitsi taskussa, puheen pitämisestä Otaniemessä sekä sanoista ja niihin vastaamisesta. Toinen näyttö esittää affirmaatioita, joissa kaikki esitetään mahdollisena kaikille ja jotka aggressiivisessa oikeistolaisessa uusliberalismissaan vaativat koko ajan jotakin enemmän. Kolmas näyttää kuvan EU:n rajasta.

The different parts of the work were shown in three different screens in which the text scrolled down clumsily - sometimes faster, sometimes slower. One of the screens told fragmental stories of bodies and clothes, bodies and image sensors, walking with a knife in your pocket, giving a talk at Otaniemi, and words and replying to them. The second screen showed affirmations in which everything is portrayed possible for everyone and that in their aggressive right-wing neoliberalism continuously demand something more. The third screen showed an image of the EU border.

"Rajojen määrittämiseen keskittyvässä kulttuurissamme rajat ovat oikeutuksien kiinnittäjiä. Jalosen teos esittää kontrollin tarpeen "sisäisen ja ulkoisen" ristivalotuksena. Mahtuminen rakenteisiin, mekkoihin, hyvinvoinnin parametreihin aiheuttaa alituista kitkaa, jonka tuntee niin kehonsa kuin "itseen ja muihin" kiinnittyvien asenteiden, termien ja liikkeiden tukosten ja virtojen kautta." Teksti: Miina Hujala

"In our culture focused on defining borders, these borders are seen as the attachers of rights. Jalonen's piece portrays the need for control as a layered entanglement between "the inner and the outer". Fitting in structures, dresses or the parameters of well-being causes constant friction that one feels through one's body as well as through the attitudes, terms and the streams and blockages of movement that cling to "oneself and the others". Text: Miina Hujala

Vappu Jalonen on taiteilija ja kirjoittaja. Jalonen asuu ja työskentelee Berliinissä ja Helsingissä. Hän tekee väitöskirjaa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitokselle. Alkovin teos on osa Jalosen taiteellista tutkimusta.

Vappu Jalonen is an artist and writer. She lives and works in Berlin and Helsinki. She is doing her doctorate in the Department of Art at Aalto University School of Arts, Design and Architecture. The work shown in Alkovi is a part of Jalonen's artistic research.

Kiitos / Thank you: Suomen Kulttuurirahasto / The Finnish Cultural Foundation

FREEDOM OF MOVEMENT FOR ALL!

[http://vappujalonen.com]

_ _ _ _ _ _ _