[Kuva / Image: Arttu Merimaa]


[09.09.2014 – 08.10.2014]
ANGELA WASHKO & ALEX YOUNG
SerfNet

Yhteisnäyttelyssään Galleria Alkovissa Angela Washko ja Alex Young esittelevät SerfNetin - projektin joka keskittyy joukkoistettuihin työskentely alustoihin ja yksityisen työntekijän suhteeseen oman työnsä tuloksiin, tuotanto-ympäristöön, laajemman tuotantorakenteen ymmärtämiseen, ja siihen ajattelevatko he toimintaansa työnteoksi lainkaan. Verkossa tapahtuvasta työstä jo olemassaolevien tilostollisten tutkimuksien toistamisen sijaan Washko ja Young päättivät luoda yrityksen Amazonin Mechanical Turk:in sisälle.

Toimimalla SerfNettinä Washko ja Young loivat pieniä rahaa vastaan toimitettavia tehtäviä, joita kutsutaan nimellä HIT (Human Intellegence Task). Ne ovat pieniä tehtäviä, joihin yritys tai tutkija tarvitsee ihmisiä, usein luonteeltaan sellaisia, joita tietokoneen algoritmit eivät vielä pysty tekemään, vaihdellen erilaisista tutkimuksellisista kyselyistä tekstin ja kuullun puhtaaksikirjoittamiseen. Kaikki tehtävät välitettiin mturk.com:in ja Amazon Marketplace- sivuston kautta. Taiteilijoiden luomat työtehtävät (HITs) tavoittelivat ja palkitsivat yksittäisten työntekijöiden oman työnsä arvon mietintää sekä oman suhteensa pohtimista suhteessa näihin osallistumiinsa järjestelmiin.

Yli 150 näissä rakenteissa työskentelevää henkilöä osallistui SerfNet:in kyselyihin raporoiden pääasiassa Yhdysvalloista ja Intiasta. SerfNetin kautta Washko ja Young myös pyrkivät tutkimaan englannin kielen hegemonista asemaa globaalissa liiketoiminnassa ja sen vaikutusta parempaan yhteiskunnalliseen asemaan pyrkimiseen (samanaikaisesti kun englannin kieli on mTurkin vaadittu kieli HIT -tehtäville, niistä saatetaan maksaa vain pari senttiä tunti).

Katsoen menneisyyteen ja tulevaisuuteen kuvitaakseen englannin kielen etymologiaa työn käsityksestä, ja sen linkittyneisyydestä muunmuassa piinan, uurastuksen ja liikkumisen konseptien kanssa. SerfNet esittää tämänpäiväisen joukkoistetun työn ilmiön Eurooppalaisen keskiaikaisen feodolismin kautta nähtynä.

In their collaborative exhibition at Alkovi Galleria, Angela Washko and Alex Young present SerfNet - a project which focuses on crowd-sourced labor platforms and the individual worker's relationship to the products of their labor, the environment in which they produce it, their understanding of the larger framework they're producing in, and whether or not they consider what they are doing labor at all. Instead of replicating existing statistical research about online networked labor, Washko and Young decided to create a business within Amazon Mechanical Turk. Operating as SerfNet, Washko and Young created Human Intelligence Tasks or HITs (small tasks that a business or researcher might need humans for, often things computer algorithms cannot do yet, ranging from research surveys to transcribing text from receipts or audio) for Mechanical Turk Workers to complete in exchange for money - all mediated through mturk.com's interfaces and the Amazon Marketplace pay site. The jobs (HITs) the artists created solicited and rewarded individual workers' contemplation and reflection on the value of their own work within and their personal relationship to the systems in which they are participating.

Over 150 individuals working within this labor platform participated in SerfNet's surveys - reporting bases in the United States and India. Through SerfNet, Washko and Young also sought out to examine the English language's hegemonic position within global business and its impact on aspirations toward upward mobility (while simultaneously being a requirement for mTurk HITs which may only pay a few cents per hour). Looking to the past and future to animate the etymology of the English conception of labor and the interconnectedness of concepts of pain, toil, travel, and more... SerfNet presents this contemporary crowd-sourced labor phenomenon under the lens of medieval European feudalism.
Angela Washko (USA) on taiteilija, joka on omistautunut yhteisöjen liikuttamiselle sekä uusien, feminististen foorumien synnyttämiselle paikkoihin joissa niitä ei ole aiemmin ollut.
Alex Young (USA) on tutkijataustainen taiteilija, muotoilija ja kuraattori, jonka työt sisältävät kriittistä ja kokeellista historiankirjoitusta ja analysoivat ristiriitaisia ideologioita.

Angela Washko (USA) is an artist and facilitator devoted to mobilizing communities and creating new forums for discussions of feminism where they do not exist.
Alex Young (USA) is a research-based artist, designer, and curator whose works employs critical and experimental historiography in analyzing the often contradictory ideologies that fuel the future present.


[www.angelawashko.com]
[www.worldshaving.info]

_ _ _ _ _ _ _