[Kuva "työhuone-installatiosta" / Image from the "workspace installation"]


[17.10.2011-30.10.2011]
Swapping The Practices | Workshop


Swapping Swapping the Practices oli taiteilijoiden ammattikäytäntöjä sekä kollegiaalista tiedon jakamista ja oppimista kartoittava projekti, joka koostui työpajasta ja sitä taltioivasta tosi-tv muotoon rakennetusta dokumentaatiosta. Tarkoituksena oli tarkastella kuvataiteen olemassaoloa nyky-yhteiskunnassa. Projektissa käsiteltiin sitä, miten kuvataidetta tehdään, miten siitä puhutaan ja mille kuvataitelijuus rakentuu juuri nyt - nimenomaan kuvataiteilijoiden omista näkemyksistä ja kokemuksista lähtien. Tätä varten järjestämme työpajan 14.-16.10.2011, jossa taiteilijat toivat esiin tekemistään ja ajatuksiaan. Koimme, että on olennaista järjestää taiteilijalähtöisiä projekteja, joissa taiteilijat itse määrittelevät asemansa instituutioiden ja organisaatioiden ulkopuolella.

Viikonlopun aikana tapahtuvaan työpajaan osallistuu 10 taiteilijaa, jotka jakautuen pareihin vaihtoivat ja "opettivat" toisilleen omaa taiteellista toimintaansa käytännön tekemisen kautta. Projektiin osallistuvat taiteilijat olivat: Pari Autio, Diego Bruno, Wilma Hurskainen, Jaakko Karhunen, Essi Kausalainen, Jussi Koitela, Kati Ruohomäki, Iidu Tikkanen, Lauri Wuolio. Työpajaa järjestivät ja dokumentaatiosta vastasivat Galleria Alkovia pyörittävät taiteilijat Miina Hujala ja Arttu Merimaa, joista Hujala on myös mukana yhtenä projektin taiteilijoista.

Projektissa tutustuttiin toisen taitelijan tapaan tehdä taidetta eli siis konkreettisesti myös tehtiin "teosta" - miten se kunkin taiteilijan kohdalla ilmenikin - käyttäen itselleen vieraita välineitä tai metodeja. Lopputulokset esitettiin Galleria Alkovissa työpajaviikonlopun jälkeen. Pyrkimyksenä ei ollut osallistujien siirtyminen toisen välineen tai toimintatavan käyttäjäksi sinänsä, vaan pikemminkin mahdollisuus kokeilla ja avata omaa tekemistään, selittäessään ja yrittäessään välittää toiselle miten oma prosessi rakentuu samalla kokeillen miten toisen lähestymistapa taiteen tekemiseen muodostuu. Prosessin aikana pohdittiin miten taiteellinen ajattelu ilmenee ja kuinka opitaan taiteelliseksi toimijaksi, miten oma ammattikuva on rakentunut ja minkälaiseen osaamiseen se pohjaa. Taiteilijoiden reflektion stimuloimiseen, ja projektin taltioimiseen, käytimme tosi-tv formaattiin rakennettua dokumentaatiota. Sen tarkoituksena oli taltioida ja esittää prosessi pohdintoineen selkeällä ja mielenkiintoisella tavalla..

The project called Swapping the Practices deals with artistic practices and collegial distribution of knowledge and learning - consisting of workshop and a video documentary. Our goal is to observe the value and presence of art in contemporary society. In order to do so we have to determine how art is made, what we speak about it and to what - being an artist - is based right now. We want to deal with this subject especially based on the experiences and viewpoints of artists. To do so we organized a workshop 14.-16.10 where artists brought their thoughts forward. We feel that it is important to set up projects where artists define themselves their position outside from institutions and organisations.

A "workspace-installation" was constructed to Alkovi's display window, which consisted of the elements and results involved in the process.

10 artists participated and "swapped" their practices during the weekend. Discussions in pairs as well as together as a group were an integral part of the project. The participating artists were: Pasi Autio, Diego Bruno, Wilma Hurskainen, Jaakko Karhunen, Essi Kausalainen, Jussi Koitela, Kati Ruohomäki, Iidu Tikkanen, Lauri Wuolio. Organising the workshop were artists Miina Hujala and Arttu Merimaa who run Alkovi gallery of which Hujala participated also in the workshop. Also artist Eero Yli-Vakkuri participated in documenting the workshop as well to the discussions.


Swapping The Practices from Alkovi Galleria on Vimeo

Hankkeen verkkosivut | Document can be seen also at the project web page: www.swappingthepractices.net