Image: Arttu Merimaa


HELMIKUU / February
8.2.2013 - 2.3.2013
WONA CHOKorealaislähtöinen, Tampereella asuva taiteilija Wona Cho valmisti Alkoviin pingotetuista valkoisista, mustista ja keltaisista langoista koostuvan installaation. Wona Cho:n teoksissa langat valtaavat ja määrittävät tilaa, synnyttävät muotoja ja luovat oman järjestyksensä. Cho on opiskellut kuvataidetta Soulissa Etelä-Koreassa sekä Saksassa Münchenin taideakatemiassa, mistä hän valmistui vuonna 2011.

Korean artist Wona Cho who is based in Tampere build to Alkovi an installation consisting of black, white and yellow strings. In Wona Cho’s art the strings occupy and determine space, develope forms and create their own order. Cho has studied art in the Soul South Korea and in Germany in the Munich Art Academy where she graduated from in 2011.


Wona Cho kuvailee teoksensa tausta-ajatuksia : / Wona Cho describes the thoughts behind her piece:


“From my perspective the welfare society is a melting pot where all the classes of people having different ideas and ethnic backgrounds who constitute the society live all together without alienation. In it, there are paradoxes such as harmony-contradiction, embrace-conflict, and connection-isolation. The concepts of ‘harmony’, ‘confusion’, and ‘diversity’ are expressed in my installation via illusion. The strings connecting ceiling to floor are aligned with a specific rule following a geometric object. The strings contrasted with black, white, and yellow colors make fussy or simple illusive conformation by their convergence and dispersion. These string installations encompass paradoxical concepts such as ‘reality-illusion’, ‘material-immaterial’ and ‘order-disorder’. A real physical space (i.e. installation) consisting of strings is in line with an unreal fictitious space that arises from ‘illusion’ due to the intersection of the strings. Furthermore, these strings installed in a simple order eventually exhibit a complex form, giving rise to order and pattern as well as division and confusion.”


“Minun näkökulmastani hyvinvointiyhteiskunta on sulatusuuni, jossa kaikenlaiset eri näkemyksiä ja etnisiä taustoja omaavat ihmiset - jotka muodostavat yhteiskunnan - elävät yhdessä vieraantumatta toisistaan. Se sisältää paradokseja kuten harmonia-ristiriita, läheisyys-konflikti ja syleily-eristys. Konseptit “harmonia”, “sekaannus”, ja “monimuotoisuus” ilmaistaan installaatiossani illuusion kautta. Narut, jotka yhdistävät katon ja lattian, ovat sijoitettu geometristä objektia seuraavan johdonmukaisuuden kautta. Mustan, valkoisen ja keltaisen värin kautta kontrastoidut narut tekevät sekalaisen tai yksinkertaisen illusorisen muodostelman lähenemisensä ja hajaantumisensa kautta. Nämä naru-installaatiot käsittelevät paradoksaaleja konsepteja kuten “todellisuus-illuusio”, “materiaalinen- immateriaalinen” ja “järjestys-epäjärjestys”. Todellinen fyysinen tila (eli installaatio) koostuen naruista on yhdenmukainen epätodellisen fiktiivisen tilan kanssa, joka nousee “illuusiosta” johtuen narujen leikkaamisesta keskenään. Sen lisäksi nämä langat installoituna yksinkertaiseen järjestykseen esittävät loppujen lopuksi monimuotoisen muodon antaen tilaa järjestykselle ja kuviolle kuin myös jakamiselle ja sekaannukselle.”_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situ- ations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.