SYYSKUU | LOKAKUU / September | October
26.9.2015 – 25.10.2015
VAPPU JALONEN
TÄMÄ ON SINULLE, TÄMÄ EI OLE SINULLE /THIS IS FOR YOU, THIS IS NOT FOR YOUAlkovissa on esillä Vappu Jalosen tekstilähtöinen installaatio This Is For You, This Is Not For You (Tämä on sinulle, tämä ei ole sinulle). Teos tarkastelee kehojen, esineiden, tilojen ja sanojen sopimista ja sovittamista sekä siihen sisältyvää valtaa ja etuoikeuksia. |

Alkovi is showing a text-based installation This Is For You, This Is Not For You by Vappu Jalonen. The work deals with the fitting of bodies, things, spaces and words and the power relations and privileges embedded in this. |

Teoksen osat on esitetty kolmella erilaisella näytöllä, joissa tekstit scrollautuvat tökkivästi – välillä nopeammin ja välillä hitaammin. Yksi näytöistä kertoo fragmentaarisia tarinoita kehoista ja vaatteista, kehoista ja kuvakennoista, kävelemisestä veitsi taskussa, puheen pitämisestä Otaniemessä sekä sanoista ja niihin vastaamisesta. Toinen näyttö esittää affirmaatioita, joissa kaikki esitetään mahdollisena kaikille ja jotka aggressiivisessa oikeistolaisessa uusliberalismissaan vaativat koko ajan jotakin enemmän. Kolmas näyttää kuvan EU:n rajasta. |

The different parts of the work are shown in three different screens in which the text scrolls down clumsily – sometimes faster, sometimes slower. One of the screens tells fragmental stories of bodies and clothes, bodies and image sensors, walking with a knife in your pocket, giving a talk at Otaniemi, and words and replying to them. The second screen shows affirmations in which everything is portrayed possible for everyone and that in their aggressive right-wing neoliberalism continuously demand something more. The third screen shows an image of the EU border. |

Kirjoittanut kuraattori Miina Hujala: Rajojen määrittämiseen keskittyvässä kulttuurissamme rajat ovat oikeutuksien kiinnittäjiä. Jalosen teos esittää kontrollin tarpeen “sisäisen ja ulkoisen” ristivalotuksena. Mahtuminen rakenteisiin, mekkoihin, hyvinvoinnin parametreihin aiheuttaa alituista kitkaa, jonka tuntee niin kehonsa kuin “itseen ja muihin” kiinnittyvien asenteiden, termien ja liikkeiden tukosten ja virtojen kautta. |

Written by curator Miina Hujala: In our culture focused on defining borders, these borders are seen as the attachers of rights. Jalonen’s piece portrays the need for control as a layered entanglement between ”the inner and the outer”. Fitting in structures, dresses or the parameters of well-being causes constant friction that one feels through one’s body as well as through the attitudes, terms and the streams and blockages of movement that cling to “oneself and the others”. |

Vappu Jalonen on taiteilija ja kirjoittaja. Jalonen asuu ja työskentelee Berliinissä ja Helsingissä. Hän tekee väitöskirjaa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitokselle. Alkovin teos on osa Jalosen taiteellista tutkimusta.

Vappu Jalonen is an artist and writer. She lives and works in Berlin and Helsinki. She is doing her doctorate in the Department of Art at Aalto University School of Arts, Design and Architecture. The work shown in Alkovi is a part of Jalonen’s artistic research.

Kiitos / Thank you: Suomen Kulttuurirahasto

FREEDOM OF MOVEMENT FOR ALL!

http://vappujalonen.com


_ _ _ _ _ _ _
GALLERIA ALKOVI on Helsingin Kalliossa toimiva läpi vuorokauden avoinna oleva ikkunagalleria. Näyteikkunatilana Alkovi on näkyvä ja tietyllä tapaa erottamaton osa julkista tilaa. Kutsumme taiteilijoita tekemään teoksia ja suunnittelemaan näyttelyitä ottaen huomioon tilan ja paikan osana julkista tilaa sekä tähän liittyviä niin yhteiskunnallisia kuin esteettisiäkin yhteyksiä. Vuodesta 2009 lähtien Alkovin toimintaa ovat organisoineet Miina Hujala ja Arttu Merimaa. |
GALLERY ALKOVI is a 24-hour-open display vitrine space located at the Kallio district in Helsinki Finland. As a display window gallery Alkovi is a visible and in some extend inseparable part of the public space. We invite artists to make artworks and plan exhibitions specifically considering the characteristics of the gallery space and its location in the public realm as well as its societal and aesthetic connections. Artists Arttu Merimaa and Miina Hujala have been organizing the gallery practice since 2009.