Image: Otto Karvonen


LOKAKUU / August
1.10. - 27.10.2013
OTTO KARVONEN
“SIIS HÄH?” / "WHAT THE...?"Otto Karvonen valmistaa Alkovin ikkunaan värikkään graafisen installaation, joka liittyy ajankohtaiseen keskusteluun Suomeen saapuvien lasten säilöönotosta.

Taustaa:

Suomessa laitetaan lapsia vankilaan. Ulkomaalaislaki sallii ulkomaalaisen - myös lapsen – säilöön ottamisen esimerkiksi henkilöllisyyden selvittämiseksi tai maasta poistamisen turvaamiseksi. Säilöönottokeskukseen, joka on käytännössä vankila, voi siis joutua vaikkei olisi syyllistynyt mihinkään rikokseen.

Vuonna 2012 Suomessa otettiin säilöön 26 lasta, joista neljä oli saapunut maahan yksin. YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että lasten säilöönotto loukkaa lasten ihmisoikeuksia ja että kaikkien valtioiden tulisi siksi luopua käytännöstä.

Suomen hallitus lupasi vuonna 2011 kieltää yksin maahan tulleiden lasten säilöönoton ja kehittää säilölle vaihtoehtoja. Lupaus kirjattiin hallitusohjelmaan, mutta se on edelleen lunastamatta: vaihtoehtoja ei ole kehitetty eikä lasten säilöönottoa ole vieläkään kielletty.

Lähteet:
Amnesty International Sisäasiainministeriö

Otto Karvonen on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka on työssään erikoistunut julkiseen tilaan sijoittuviin tilapäisiin veistoksiin, installaatioihin ja performansseihin. Hänen teoksensa ovat tilannesidonnaisia; ne syntyvät tiiviissä vuorovaikutussuhteessa ympäristöönsä, hyödyntäen sen tilallisia ja ajallisia ulottuvuuksia.

Karvonen tunnetaan mm. pienimuotoisista, humoristisista ja ironisista interventioista, jotka hämmentävät ja sekoittavat käsitystämme arkitodellisuudesta. Hänen teoksensa kommentoivat usein ajankohtaisia poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja uskonnollisia aiheita, julistavuutta ja alleviivaavuutta kuitenkin hienovaraisesti vältellen.

Karvonen on opiskellut Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa sekä Amsterdamissa Sandberg Instituutissa. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä näyttelyissä ja instituutioissa: Kiasma, de Appel Amsterdam, Copenhagen Art Festival 2012, Liverpool Biennial 2008, Göteborg Biennale 2007 ja Singapore Biennale 2006.
Otto Karvonen will cover the windows of Gallery Alkovi with a colourful graphic installation. The work relates to a recent discussion about detention of child immigrants arriving in Finland.

Background:

The Finnish state puts children behind bars. The aliens act allows the detention of foreigners, adults and infants equally, in order to identify them or secure their expulsion process. Even if you have not committed a crime of any kind you may end up in a detention centre which is practically a prison.

Last year 26 children were detained, of whom four had arrived in the country alone. The United Nations Committee on the Rights of the Child has stated that the detention of children is a violation against human rights and that every country should abandon the policy.

In 2011 the Finnish government promised to prohibit the detention of child immigrants arriving alone and develop alternatives to detention. The promise was registered in the Government Program, yet nothing has been done so far. The detention of children has not been prohibited and no alternatives to detention have been developed.

Sources:
Amnesty International Ministry of the Interior

Otto Karvonen is a visual artist based in Helsinki, Finland. He is specialized in temporary installations, performances and sculptures in public spaces. His works can be described as situation-specific: they are developed in close interaction with their surroundings, taking into account their spatial and temporal dimensions. Karvonen has gained a reputation for modest, humorous and ironic interventions that mix and confuse our perception of everyday reality. His works often comment on urgent political, economic, social and religious topics, carefully avoiding obvious or forced statements.

Karvonen has studied in the University of Art and Design Helsinki and Sandberg Institute in Amsterdam. His works have been shown for example in following exhibitions and venues: Kiasma Helsinki, de Appel Amsterdam, Copenhagen Art Festival 2012, Liverpool Biennial 2008, Gothenburg Biennial 2007 and Singapore Biennial 2006.www.ottokarvonen.com
_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.