[Kuva / Image: Nestori Syrjälä]


[13.3.2015 - 3.5.2015]
NESTORI SYRJÄLÄ
"You need to have a brain because you need to be able to move"
Näyttelyn nimi tulee Ray Brassierin esseestä (1), jossa hän pohtii ihmisen ja eläinten kognitiivisten kykyjen suhdetta tarpeeseen liikkua suunnitelmallisesti tilassa - siis tarpeeseen tehdä mentaalisia karttoja ja representaatioita.

Sosiaalisesti muovautuvana ja ulkoista ympäristöään muokkaamaan kykenevänä olentona ihminen pystyy ylittämään välittömät luonnonehdot ja kiertämään väliaikaisesti myös termodynamiikan vääjäämättömyydet. Tätä kykyä edustaa näyttelyn objekteista mm. minijääkaappi. Ei ehkä ole minkäänlaisia rajoja sille missä määrin kykenemme muuttamaan itseämme ja ympäristöämme. Joskus luonnolait tuntuvat kuitenkin iskevän takaisin ja kohtaamme olemassaoloa uhkaavia poliittisesti lamaannuttavia ja psykologisesti masentavia ongelmia. Tätä nurjaa puolta edustaa näyttelyssä mm. Mobil 1 Peak Life -moottoriöljykanisteri. Teknologisen kehityksen vähän nolojakin heijastumia edustavat näyttelyssä myös melatoniinitabletit ja hien tahrimat tyynyt.

The title comes from Ray Brassier's essay (1) where he ponders the cognitive capacities of human beings and animals in relation to the need to move systematically in space - the need to make mental maps and representations.

As a socially malleable being capable of transforming one?s environment, humans can surpass the immediate natural conditions and even temporarily bypass the laws of thermodynamics. In the exhibition, a refrigerator represents this ability. Maybe there is no limit to the extent in which we can transform ourselves and our environment. But sometimes nature seems to strike back and we are faced with politically paralyzing and psychologically depressing problems. Mobil 1 Peak Life - motor oil canister represent this downside. The somewhat embarrassing implications of technological progress are presented also through melatonin tablets and sweat stained pillows.


1. Brassier, Ray: 'Prometheanism and Real Abstraction' kirjasta / from the book Speculative Aesthetics (2014).- - - -

Nestori Syrjälän (s. 1983) videon, installaation ja toiminnallisten objektien muodon saavat teokset nostavat esiin ihmisen hankalan suhteen ympäristöön, teknologiaan ja materiaaleihin. Meneillään olevan ympäristökriisin keskellä tapahtuva pyrkimys tunnistaa vuorovaikutus ympäristömme kanssa on keskeistä Syrjälän työskentelyssä.

Syrjälä on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2009 ja on esiintynyt laajasti yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, kuten Helsingin taidemuseon Kluuvin galleriassa 2011, Galleri Sinnessä 2012 ja viime vuonna Helsinki Photography Biennalessa Suomen Valokuvataiteen museossa sekä HIAPin Dissolving Frontiers-näyttelyssä Galleria Augustassa. Yhteistyö on olennainen osa Syrjälän praktiikkaa, hän on myös Mustarinda-seuran jäsen.

Nestori Syrjälä's (b. 1983) works - that take the form of video, installation and functional objects - deal with our difficult relationship to the environment, technology and materials. A central theme in Syrjälä's work is the attempt to recognize oneself in relation to our surroundings amidst the ongoing environmental crisis.

Syrjälä graduated from the Finnish Academy of Fine Arts in 2009 and has taken part to a great number of exhibitions in Finland and abroad, such as in the Kluuvi gallery of Helsinki Art Museum in 2011, Galleri Sinne in 2012 and last year in the Helsinki Photography Biennale in The Finnish Museum of Photography and in HIAP's Dissolving Frontiers exhibition in Galleria Augusta. Collaboration is an essential part of Syrjälä's practice, he is also a member of Mustarinda association.


[www.nestorisyrjala.com]