[19.9.2016 - 2.10.2016]
ERÄS MARSSI

Alkovissa esillä oleva printti oli lainassa Porin taidemuseosta. Valokuvadokumentti on porilaisen taiteilijaseura NYTE ry:n teoksesta 'Eräs marssi' vuodelta 1989. (Teos oli esillä Helsingin Kasarmitorilla 1980-luvulla sijainneessa galleriassa, joka oli nimeltään joko Kriittinen tila tai Vapauden aukio, lähteiden tiedot vaihtelevat.) Kuvan on ottanut taiteilija Kaisu Koivisto. Kuva on talletettu Porin taidemuseon tutkimusarkistoon: "Taiteilijaseura NYTEn arkisto vuosilta 1987-2001". Kyseinen printti oli kesällä 2016 esillä Porin taidemuseossa osana "Fluxus ny" -näyttelyä, jonka kuvataiteilija Henry Merimaa* koosti museon kokoelmista. Näyttely yhdisteli porilaisten NYTE -taiteilijoiden ja kansainvälisten Fluxus -taiteilijoiden teoksia.

Eräs marssi koostui suuresta laivan muotoon punotusta tekstiilikasasta, tuulettimista ja niiden synnyttämistä ilmavirroista sekä laboratoriolaitteiden laatutarkastuslappusista. Teos oli eräänlainen intuitiivinen materiaalikokoelma, jonka kautta tarkasteltiin tiettyä aikaan liittyvää tilannetta: venepakolaisuutta ja ihmisten liikkumista Suomeen 80-luvun lopulla, jolloin suurempi joukko pakolaisia saapui maahan Vietnamista ja myöhemmin Somaliasta.

Halusimme esittää Eräs marssi -teoksen Alkovissa nyt todetaksemme, että taiteen tekemisessä on läsnä sukupolvia läpäisevä tarve tarttua asioihin ja pyrkiä käsittelemään niitä - tuottaa ymmärrystä ja mahdollisuuksia muodostaa suhde aiheisiin, jotka toistuvat syklisesti suhteessa historiallisiin ja yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Taiteen yhteiskunnallisuus perustuu nimenomaan tämän tarpeen jatkuvaan tunnistamiseen. Porin taidemuseolle koottiin vuosina 1987-1990 Fluxus taiteilija Ken Friedmanin aloitteesta ja taidemuseon silloisen johtajan Marketta Seppälän toimesta kokoelma, joka pitää sisällään 131 yksikköä paperipohjaisia teoksia kansainvälisiltä Fluxus taiteilijoilta. 90-luvullä Porin taidemuseo myös järjesti useita suuren profiilin näyttelyitä Fluxus taiteilijoilta kuten Yoko Ono, Geoffrey Hendricks ja Dick Higgins. NYTE ry:n taiteilijat ottivat vaikutteita Fluxuksen käsitteellisyydestä, aktiivisesta suhteesta taiteeseen osana elämää ja arkea sekä luontaisesta taiteidenvälisyydestä. NYTEläiset myös osallistuivat muun muassa Yoko Onon ja Geoffrey Hendricksin näyttelyiden yhteydessä järjestettyihin performansseihin ja Fluxus aktioihin.

Fluxus oli (tai on) melko vapaamuotoinen, kansainvälinen ja poikkitaiteellinen taiteilijaryhmittymä, joka jatkoi dadan, anti-taiteen, kokeellisen musiikin, happeningien ja uusien taidemuotojen tarkastelun perinnettä Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1960- ja -70-luvuilla. Enemmän kuin yhtenäinen joukko, Fluxus oli käsitteellinen ajattelu- ja toimintamalli tai taiteellisen praktiikan ilmentymä, jonka jakoivat useat eri paikoista ja taustoista tulevat taiteilijat eikä se näin ollen sijoittunut selvärajaisesti mihinkään tiettyyn historialliseen vaiheeseen.

NYTE ry on vuonna 1987 perustettu poikkitaiteellinen taiteilijaryhmittymä. Alussa NYTE ry keskittyi näyttelyiden ja performanssien järjestämiseen sekä taidetilossa että erilaisissa väliaikaisesti näyttelykäyttöön muokatuissa paikoissa ja julkisessa tilassa. [Teksti: Arttu Merimaa]The print on display in Alkovi was on loan from Pori Art Museum. It was a photographic document of an art work by Pori-based artist organization NYTE ry from 1989. (The work was originally exhibited in a gallery in Kasarmitori, Helsinki called either Kriittinen tila (Critical Space) or Vapauden aukio (Freedom Square), the source information varies here.) The picture is taken by artist Kaisu Koivisto. The picture is stored in the Pori Art Museum's Archives: "the archive of NYTE Artists' Association 1987 - 2001". The print in question was exhibited in Pori Art Museum in the summer of 2016 as a part of "Fluxus ny" exhibition that was put together from the museum's collection by artist Henry Merimaa* .The exhibition displayed works by the Pori-based NYTE artists as well as international artists from the Fluxus movement.

'Eräs Marssi' (A March) consisted of a pile of textiles woven into a shape of a ship, electronic fans and the airflow generated by them and quality control tickets from laboratory equipments. The work was sort of an intuitive material collection that examined a certain situation of that time: the boat people and in general the movement of people to Finland in the end of 1980's when a somewhat larger groups of refugees arrived into the country from Vietnam and later on from Somalia.

We wanted to present A March in Alkovi now to recognize that art-making withholds a need to grasp and to deal with issues that goes through generations - to create understanding and possibilities to have a relationship to things that recur cyclically in relation to historical and societal situations. The politicality of art is indeed based on the continual recognition of this need.

Pori Art Museum put together a collection of 131 items of mainly paper-based pieces of international Fluxus art in 1987 - 1990 initiated by Fluxus artist Ken Friedman and the then museum director Marketta Seppälä. In the 90's Pori Art Museum also organized multiple high profile exhibitions by Fluxus artists such as Yoko Ono, Geoffrey Hendricks and Dick Higgins. The artists in NYTE ry were influenced by the conceptuality, the active relation of art as a part of life and the inherent interdisciplinarity of Fluxus. NYTE artists also participayed in the performances and Fluxus actions that took place in for example Yoko Ono's and Geoffrey Hendricks' exhibitions.

Fluxus was (or is) a relatively free-formed, international and interdisciplinary gathering of artists that continued the traditions of dada, anti-art, experimental music, happenings and new art forms in Europe and United States in 1960's and 70's. Rather than a unified group Fluxus was was a conceptual movement or manifestation of certain artistic practices that were shared by artists coming from different places and backgrounds. Thus Fluxus was never tied clearly to a certain period in history.

NYTE ry is an artist association started in 1987 in Pori. In the beginning NYTE focused on making exhibitions and performances in art spaces as well as places made for temporary art exhibitions and in public space.

Text by Arttu Merimaa* Yksi NYTE ry:n perustajajäsenistä ja Eräs marssi -teoksen tekijöistä on isäni Henry Merimaa. Puhuessani isäni kanssa puhelimessa hän kuvaili NYTEn ja Fluxuksen tapaa tehdä taidetta "siivujen leikkaamisena elämästä ja niiden (siivujen) eriyttämisestä taideteoksiksi".


* One of the founding members and makers of A March is my father Henry Merimaa. While talking to him on the phone he described me the practices of both NYTE and Fluxus as "cutting slices from life and separating them (the slices) into works of art".
_ _ _ _ _ _ _