IN VARIOUS STAGES OF RUINS: DENIAL
TAITEILIJAT / ARTISTS:
IONA ROISIN, ELINA VAINIO, EERO YLI-VAKKURI

*NÄYTTELYN VERKKOVERSIO / EXHIBITION AVAILABLE AS AN ONLINE VERSION*:
invariousstagesofruins.html
[FIN] Alkovin ikkunatilassa Helsinginkadulla ja josta esitämme version samalla myös verkkosivuillamme on ulostulo tutkimushankkeestamme, jota olemme tehneet viimeisen kolmen vuoden ajan. Projekti on painottunut erilaisten käsitteiden tarkkailuun liittyen tiedon muodostumiseen ja informaation levittämiseen, maisemaan, matkustamiseen, muistiin, historiaan, museoihin ja raunioihin, ottaen erityisesti taiteellisen työskentelyn metodit ja muodot osaksi tutkimusta; löytämistä ja etsimistä ja tässä yhteydessä liittyen moninaisiin perspektiiveihin suhteessa Venäjään; ei vain maana; maantieteellisena alueena, jolla on historiansa ja kulttuurinsa, nykyisyytensä ja menneisyytensä; vaan myös jatkuvana tarinana, käsityksenä venäläisyydestä jonka muodostamme kun kuvailemme sitä.

Tässä hankkeessa olemme halunneet liudentaa tarvetta tuottaatulos, joka tiivistäisi hankkeen - toisi esiin ne asiat, joita on koettu, katseltu ja työstetty. Mutta samalla kun ajallisten prosessien kapseloiminen sinänsä on mahdotonta - on se myös vääjäämätöntä; taiteilijat ja muut kulttuurin toimijat esittävät valmiita perspektiivejä ja löydöksiä – muodostavat ja muodottavat taideteoksia.

Tämä näyttely on ensimmäinen osa sarjasta 'näytteille panoja', joiden kautta tuomme esiin eri osa-alueita ja perspektiivejä 'matkan varrella' kohtaamistamme asioista. Otsikko 'In Various Stages of Ruins' [Useissa Raunioitumisen Vaiheissa] on muistutus 'raunioitumisen' jatkuvasta muodostumisesta. Se kiinnittyy ajatukseen edistymisestä ja kehityksestä, joka ilman hajoavaa kaaoksen ja hävityksen puoltaan, on kykenemätön uusiin muodostelmiin ja jäsennyksiin. Materiaalien elämän-kierrossa mikään ei ole koskaan 'raunio' pysyvästi, ja raunio on aina todistus menneen läsnäolosta nykyhetkessä. Katsomalla sitä 'mitä täällä on' tavoitteenamme on ajatella elämis- ja kulttuuriympäristöissämme läsnä olevia mahdollisuuksia sekä todellisuuksia. Tämän ensimmäisen installaatio kokonaisuuden alaotsikko 'torjuminen' ('Denial') viittaa mahdottomuuteen esittää 'kaikkea' - se ilmentää, että kun jotain asetetaan esille, samalla jotain myös rajataan pois. Tämä on tilanne, jossa rajaamisesta tulee paitsi tuottava ele - sallien mahdollisuuden aktivoida ne asiat joita haluaa tuoda esiin - mutta 'torjumisen' liittyen myös hyvin konkreettisesti omien uskomusjärjestelmien turvaamiseen - jossa se mikä ei sovi tai 'käy järkeen' kielletään. Vaikka tämä kieltäminen siis varsin tehokkaasti mahdollistaa toimintaa ja ajattelua (kun asiat, jotka ovat eivät sovi faktoiksi suljetaan pois), se myös ylläpitää itsepetokseen kietoutunutta torjuntaa vastustamalla aidosti uusia mahdollisuuksia ja käsityksiä. Mahdollisuus liikkua (vieraalla) alueella perustuu lähtökohdalliseen ja perustavalaatuiseen 'tuntemattoman' hyväksymiseen.

Tässä näyttelyssä kolme teosta lähestyvät hankkeen aiheita; muodostamalla ääni-arkiston ('datapakin'), joka on kerätty junamatkalta, ja johon voi saada yhteyden Alkovin sijainnissa, esittämällä Svetlana Aleksivitšin kirjasta lainatun kangaspohjaisen lauseen installoituna jättömailla Viipurissa ja Vladivostokissa sekä 'Muksis' hahmoon perustuvan kokoelman - 'Muksis' (Cheburashka) on kirjailija Eduard Uspenskin luoma neuvostoaikainen lastenkirjallisuuden hahmo ja hänen mukaansa "eläin jota tiede ei tunne".

Kun eri perspektiivit yhdistyvät näyttelyissä, ne myös alkavat resonoida keskenään, ja muodostavat "sisääntulokohtia" tarjoten näin myös katsojille ja yleisölle pääsyn tämän tutkailun yhteyteen, joka jatkuu eri esillepanoilla tämän vuoden aikana.


Tekstimuotoinen pohdinta hankkeen teemoista ja ajattelusta jatkuvasti muodostuvana julkaisuna on luettavissa myös osoitteessa: invariousstagesofruins.wordpress.com

Tätä projektia on toteutettu Koneen Säätiön tuella (2017-2019) - alunperin käsitellen propagandaa ja disinformaatiota - sekä Suomen Kulttuurirahaston tuella (2019-2020) liittyen itään päin suuntautuvaan juna matkailuun osana taiteellista työtä. Projektia on toteutettu osana residenssiorganisaatio HIAP:in suomalais-venäläiseen yhteistyöhön keskittyvää Connecting Points-ohjelmaa.

__________________________________________________________________________________

[ENG] This exhibition at Alkovi's display window space at Helsinginkatu, as well as online is an outlet for a research project that has been conducted over the past three years. The project developed as an examination of the concepts of knowledge formation, information distribution, landscape, travelling, memory, history, museums and ruins. It is an artistic research project - tackling the methods and means that artists work with when embarking on a mission of discovery and expedition. In this case, in connection with 'Russia; and the multiplicity of perspectives tied to it (as a country; as a geographical terrain with a history and culture attached to it, with a past and a present.) But it is also a constant true fiction - a notion of 'Russia' we form when trying to describe it.

In this project we have wanted to focus on counter-balancing the need for A result that would distill the things experienced, looked at or worked with, by offering some continuity and versatility in the presentation. Whilst the encapsulating of temporal processes is impossible, it is also inevitable - it is the task that artists and other cultural producers embark on when presenting their perspectives and findings - when formulating artworks.

This exhibition is the first part in a series of exhibitions that depict different aspects of the things encountered - along the way - in this project. The title 'In Various Stages of Ruins' is a reminder of the constantly forming and gradual process of 'ruinification' It links to the idea of progress, that without its derelict inverse of chaos and loss, it would be insufficient to make new compositions and arrangements. As in the life-cycle of materials, nothing is a ruin permanently, a ruin is a testament to the past in present. With the notion of 'looking at what's here' we aimed to think about the possibilities and actualities of our cultural and lived environment.'Denial' is the subtitle of our first instalment, it points to the inability to present "everything" - as with something 'denied entry' even though this act of limiting becomes productive - framing, enabling, allowing those things to be present that one is seeking to activate. It is also concretely related to safe-guarding one's belief-systems; as in denial of things that don't fit or make sense. Even though the effectiveness of denial (of something that seems counter-factual) is proven to be a sound tactic for sustaining the ability to think and act, self-delusional denial is the act of stubborn resistance to new concepts and possibilities. The ability to move on (foreign) terrain necessitates accepting elemental unfamiliarity.

The three works presented here in this instalment as an exhibition approach the project's subject matter by forming an archive (a database) - sounds collected from the experience of train travel and accessible only at the location of Alkovi; the installation of a fabric sentence from Svetlana Alexievich's book: Secondhand Time, stretched across two derelict sites in the cities of Vyborg and Vladivostok; and a Cheburashka collection, a character of Soviet era children's literature from author Eduard Uspensky, according to whom it is "an animal unknown to science".

These perspectives also begin to resonate with each other and form entry-point(s) that provide access to the viewer/audience into this ongoing inquiry, which will continue through further instalments of objects and artworks across this year.

A text that presents and extends thoughts on the themes and issues of this project is available as an ongoing publication process through the blog platform: https://invariousstagesofruins.wordpress.com

This project is done with the support of Kone Foundation (2017-2019) - initially starting as a project dealing with propaganda and disinformation as themes - and with the support of The Finnish Cultural Foundation (2019-2020) focusing on east-bound train travel as an opportunity for artistic work. The project has been done in the context of the Finnish-Russian Exchange programme Connecting Points, of the residency organization Helsinki International Artist Programme (HIAP).TAITEILIJOIDEN BIOGRAFIAT / ARTISTS' BIOS:

[ENG] Iona Roisin is a British artist living and working in Helsinki. She graduated from the Time and Space MFA at the Academy of Fine Arts, Helsinki and the BA at Sir John Cass School of Art, London Metropolitan University. Working at the intersection of writing, film and installation, her practice attempts to negotiate the expression of impossibility and/or the impossibility of expression. This considers issues relating to language, power, representation, consent and complicity.

[FIN] Iona Roisin on brittiläinen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi tila-aikataiteen laitokselta Kuvataideakatemiasta Helsingistä ja tehnyt kandidaatin tutkinnon Sir John Cass taidekoulusta Lontoon Metropolitan yliopistosta. Hän työskentelee kirjoittamisen, elokuvan ja installaation risteyksessä ja hänen työskentelynsä pyrkii tuomaan esiin ilmaisun mahdottomuutta tai mahdottomuutta ilmaisuun. Tämän tarkoittaen aiheita liittyen kieleen, valtaan, esittämiseen, suostumukseen, ja monimutkaisuuteen

http://ionaroisin.com

[ENG] Elina Vainio is a Helsinki-based artist interested in pressing divisions between culture and nature. Her conceptually motivated practice is informed by intuition and curiosity, while her works, often in the form of installations or spatially specific compositions, testify to a knowledge and sensitivity of materials and space. She graduated with an MFA from the Finnish Academy of Fine Arts in 2013 and holds a BFA from Chelsea College of Art & Design, London

[FIN] Elina Vainio on Helsingissä toimiva taiteilija, joka on kiinnostunut teoksissaan ajankohtaisista luonnon ja kulttuurin välisistä erotuksista. Hänen käsitteellisesti suuntautunut praktiikkansa perustuu intuitioon ja uteliaisuuteen ja hänen teoksensa ovat usein installaatioita tai erityisiä tilaan tehtyjä muodostelmia, jotka tähdentävät materian ja tilan herkkyyttä sekä tietoa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta (MFA-tutkinto) 2013, sekä tehnyt BFA-tutkinnon Chelsea College of Art & Design-koulusta, Lontoosta.

http://elinavainio.com/

[ENG] Eero Yli-Vakkuri is a design-oriented performance artist, who works primarily in public spaces. In the past he has made street interventions that deliberately made people uncomfortable; presently he is advancing sustainable design through campaigns, workshops and artistic presentations. He focuses on sound in an effort to understand how it builds and informs groups, and also learning to make artificial mineral waters in order to study the effects mineral deposits have on human habitats.

[FIN] Eero Yli-Vakkuri on muotoilusta kiinnostunut performanssitaiteilija joka työskentelee pääsääntöisesti kaupunkitilassa. Alkuaan häneen vetosi kaupunkilaisten arkea sotkevat tempaukset, sittemmin hän on pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä kampanjoiden, työpajojen ja esitysten avulla. Viimeaikoina hän on keskittynyt ääniin, tutkien kuinka ne muodostavat ja ohjaavat ryhmien toimintaa. Tämän ohessa hän on ryhtynyt valmistamaan keinotekoisia mineraalivesiä voidakseen tarkkailla kuinka maaperän mineraalivarannot vaikuttavat ihmisten asuinympäristöjen muotoutumiseen.

http://eero.storijapan.net/docfolio/////

Graafinen suunnittelija Matti Kunttu on valinnut hankkeessa käytettävät fontit (BC Mikser & Helvetica) ja Katja Kalinainen on toiminut assistenttinamme hankkeessamme olleilla matkoilla.

Graphic designer Matti Kunttu has selected the fonts (BC Mikser & Helvetica) used in the project, and our assistant during our trips on this project has been Katja Kalinainen.

Jussi Kiven näyttely Alkovissa (joulukuu 2019-helmikuu 2020) 'Sortunut Kaivos' oli osa 'In Various Stages Of Ruins' - hankettamme.

The exhibition 'Collapsed Mine' by artist Jussi Kivi (December 2019 -February 2020) was a part of this 'In Various Stages of Ruins'- project.

////

AS A PART OF CONNECTING POINTS-PROGRAMME:

The curators of Alkovi / Hujala & Merimaa are also currently curating Connecting Points- programme (from 2016 onwards)that deals with Finnish-Russian exchange in HIAP (Helsinki International Artist residency programme). Connecting Points is a program that aims at strengthening the collegial and curatorial activity in artistic and cultural realm in Finland and in Russia. The program explores the interrelations and specific aspects of different sites and locations as well as understandings between them that are constantly being built. A location can provide a source for action and commitment but also provide a setting from which to reach - intense and temporal - as well as profound and enduring connections. Connecting points-programme is supported by the Ministry of Culture and Education in Finland. More info of the programme: http://www.hiap.fi/project/connecting-points_ _ _ _ _ _ _