[ Installation at Alkovi / 2019 | Image: Arttu Merimaa ][February - May]

KIRILL SAVCHENKOV
Horizon Community Display


With assistance of Daria Kalugina
In collaboration with Marina Valle Noronha


Horizon Community(1) Display

Planetary Cold War
Informational Autocracy
Hybrid Disorder
The New Elsewhere
The Depth of the Elsewhere Perception
The New Performative Shift
Post Privacy
The Fog of Hybrid Warfare
[ENG] This is what Marina Valle Noronha wrote about the exhibition: 'Horizon Community Display' is a 3D graphic knowledge poem, a display ecosystem on view at Alkovi. One might refer to it as 8 blocks of knowledge or a collage of gravitational themes. Its double (multiple) nature belongs somewhere in between a book, a ritual, and a less-familiar zone. A friend who came to see the install said it felt like being aware of our existence within a speculative-knowledge-mystical-space (2), where diagrams and symbols ease the transition-timing-function — a dimension which we are all part of, we have just yet not fully understood that. The installation calls for the ability of knowledge to mutate and transform, in a time where our perception is fragmented and works as a proxy in a current state of disorder.

.example {
/Horizon Community Display/
transition-timing-function: ease;
}


Kirill'€™s work has recently focused on developing cartographies that speculate on information autocracies (3), a term that refers to hybrid political regimes that are based on repression and have introduced a new governing model where the manipulation of information is at its core. 'Horizon Community Display' is an investigative installation that features mysteries to be (or not) uncovered. It has components from various of Kirill's previous works. Terms such as 'The Elsewhere' (4), a specific late soviet phenomena of shifting meanings within political rituals inside various communities, are recurrent in Kirill'€™s works and add to the common narrative between previous artistic works. In turn, 'The New Elsewhere' is a proposal for citizens, calling for action. Moreover, it's description model which could become an action. Though much of the content in the show derived from political events dating back to soviet times, analysis of Russia'€™s current state is not mandatory to feel a connection to the work — without much effort you might find resonance with other strange political constitutions.

Though 'Horizon Community Display' might come first as an overwhelming exposure - you are confronted with a space that contains a large amount of information - your connection to what is there happens over time. One should feel no pressure to read (all of) it at once. Different areas of Alkovi's vitrine (including the ones that open this text) will find interlinks between each other slowly. The distance between graphic objects and political objects will shift. Speculative logics will rise and fall irregularly. And your perception will transform the display’s own dimension as you pass by, from a window, from the street and from elsewhere, in a free-flow temporal order.

– Marina Valle Noronha

(1)The 'Horizon Community', founded by time traveler John Titor, is a speculative organization that synthesizes data obtained through the course of its operations to facilitate metacognitive research on time, knowledge, mediation, hominology (the study of wild bipedal primates), and survival tactics in hybrid political regimes.

(2)In reference to Cyclonopedia: complicity with anonymous materials by Iranian philosopher Reza Nagarestani.

(3) The term 'Information Autocracy' refers to hybrid political regimes based on repression that have introduced a new governing model where the manipulation of information is at its core. See Sergei M. Guriev and Daniel Treisman, Informational Autocrats (July 5, 2018). Paper available at https://ssrn.com/abstract=3208523.

(4) See anthropologist Alexei Yurchak's 'Imaginary West The Elsewhere of Late Socialism',in 'Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation', 2015. https://muse.jhu.edu/chapter/1228348.

[FIN] Marina Valle Noronha kirjoitti näyttelystä: Horizon Community Display on graafinen kolmiulotteinen tieto-runo, eräänlainen ekosysteeminäkymä, joka on esillä Alkovissa. Siihen voisi viitata myös kahdeksana tiedon blokkina, tai leijuvien teemojen kollaasina. Sen kaksois- (moninainen) luonne kuuluu jonnekin kirjan, rituaalin tai vähemmän tunnetun alueen välille. Ystävä, joka tuli katsomaan installointia, sanoi että tuntui kuin tulisi tietoiseksi meidän olemassaolostamme spekulatiivisessa-tieto-mystisessä-tilassa(2), jossa kaaviot ja symbolit helpottavat '€™siirtymä-ajoitus-merkitystä'€™ - ulottuvuutta jossa me kaikki olemme osana, ja jota me emme ole vielä täysin ymmärtäneet. Installaatio kutsuu tietoa muokkautumaan ja muuntumaan aikana, jolloin meidän havaintomme on sirpaloitunut toimien sijaisena tämänhetkiselle epäjärjestyksen tilalle.


.example {
/Horizon Community Display/
transition-timing-function: ease;
}


Kirillin työskentely on viime aikoina keskittynyt kehittämään kartastoja, jotka tarkastelevat ja arvioivat informaation itsevaltijuutta(3), termi joka viittaa hybrideihin poliittisiin hallintoihin, jotka perustuvat sorrolle ja ovat tuoneet esiin uuden hallitsemisen muodon, jossa informaation manipulointi on keskiössä. Horizon Community Display on tutkimuksellinen installaatio, joka esittää mysteereitä paljastettavaksi -€“ tai sitten ei. Se sisältää osia useista Kirillin aiemmista teoksista. Termit kuten The Elsewhere (4), (toiseus paikkana / toisaalla / toiseudessa) viittaavat erityiseen myöhäisneuvostoliittolaiseen ilmiöön, jossa merkityksiä muunnellaan poliittisten rituaalien kautta useissa yhteisöissä. Nämä ovat toistuvia elementtejä Kirillin teoksissa ja linkittyvät aiempien teosten sisältöihin. The New Elsewhere puolestaan on ehdotus kansalaisille – kutsu toimintaan. Tai kenties vielä enemmän se on kuvaus, joka voi muuttua toiminnaksi. Vaikka suuri osa näyttelyn sisällöstä käsittelee poliittisia tapahtumia jotka sijoittuvat neuvostoajalle, Venäjän nykyisen tilan analysointi ei ole välttämätöntä muodostaakseen yhteyden teokseen - ilman suurempia vaikeuksia voi löytää yhteyspinnan muihin outoihin poliittisiin muodostelmiin.

Vaikka Horizon Community Display saattaa aluksi tuntua melko ylivoimaiselta esitykseltä - tilassa on paljon informaatiota -€“ yhtymäpinta siihen mitä tilassa on, tapahtuu ajan kanssa. Ei ole tarvetta lukea tai ottaa kaikkea sisään kerralla. Installaatio huomioi, että asioita voi vastaanottaa osissa. Yhtymäkohtia eri alueisiin Alkovin näyteikkunassa (myös niihin, jotka avaavat tämän tekstin) voi löytää hitaasti. Välimatka graafisten objektien ja poliittisten objektien välillä muuttuu. Spekulatiiviset logiikat nousevat ja laskevat epätasaisesti. Ja näkökulmasi muuntaa esilläolevan ulottuvuutta kun liikut ohitse - ikkunasta, kadulta tai jostain toisaalta, vapaasti muotoutuvassa ajallisessa järjestyksessä.

– Marina Valle Noronha

(1)Horizon Communityn perusti aikamatkaaja John Titor. Se on spekulatiivinen järjestö, joka yhdistää dataa jota kerätään sen toimintojen kautta saadakseen ja sijoittaakseen metakognitiivista tutkimusta ajasta, tiedosta, meditaatiosta, hominologiasta (villien kaksijalkaisten kädellisten tutkimus), ja selviytymistaktiikoista hybrideissä poliittisissa hallinnoissa.
(2) Viitaten Cyclonopediaan: Iranilaisen filosofin Reza Nagarestanin ajatukseen nimettömien materiaalien yhteensovittamisesta.
(3) Information Autocracy viittaa hybrideihin sorrolle perustuviin poliittisiin hallintoihin, jotka ovat tuoneet esiin uuden hallinnon muodon, jossa tiedon manipulointi on keskiössä. Katso Sergei M. Guriev ja Daniel Treisman, Informational Autocrats (Heinäkuu 5, 2018). Saatavilla:https://ssrn.com/abstract=3208523.
(4) Antropologi Alexei Yurchakin teos Imaginary West The Elsewhere of Late Socialism,€ saatavilla Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation, 2015. https://muse.jhu.edu/chapter/1228348.


- - - - -

Kirill Savchenkov (b.1987 in Moscow, Russia) works in various formats including performance, installation and video. Kirill’s artistic practice appeals to the relations between mediation and education produced in the current geopolitical and media-nature-culture world. Infiltrated by proxy-logic, the world status transforms interactions between human and objects into relations between knowledge and data in the digital and social media age. The readjusted interactions between technology and policy, military and civilian, body and intellect, given and manufactured produce hybrid political regimes and hidden power formations, which demand the production of cartographies. Kirill participated in the 12th Gwangju Biennale, 2018 and in the 4th Ural Industrial Biennial, 2017. Kirill’s solo show, 'Office of Sensitive Activities/Applications Group', was organized by the V-A-C Foundation and took place at MMOMA, 2017. Kirill was awarded the Russia’s Innovation Art Prize in 2018 and received Garage Museum of Contemporary Art’s scholarship in 2017. Kirill teaches at The Rodchenko Art School in Moscow since 2013.

Kirill Savchenkov (s.1987 Moskova, Venäjä) työskentelee useilla eri välineillä - niin performanssin, installaation kuin videon kautta. Kirillin taiteellinen työskentely tapahtuu asioiden välittämisen ja opettamisen suhteiden keskellä nykyisessä geopoliittisessa, media-luonto-kulttuuri maailmassa. Proxy-logiikan läpitunkema maailman tilanne muuntaa ihmisen ja objektien suhteet suhteiksi tiedon ja datan välille digitaalisessa ja sosiaalisessa media-ajassa. Uudelleenjäsennelty vuorovaikutus teknologian ja käytänteiden, armeijan tai siviilien, kehon ja älyn, annettujen tai valmistettujen välillä tuottavaa hybridejä poliittisia hallintoja ja piilotettuja vallan muodostelmia, jotka vaativat kartastojen tuottamista. Kirill on osallistunut 12. Gwangjun Biennaaliin vuonna 2018 sekä 4.Ural Industrial Biennaaliin vuonna 2017. Kirillin yksitysnäyttely Office of Sensitive Activities/Applications Group, oli V-A-C säätiön toteuttama ja tapahtui Modernin taiteen museossa (MMOMA), Moskovassa 2017. Kirill on saanut Venäjän €™Innovation Art€™- palkinnon vuonna 2018 sekä Garage Nykytaiteenmuseon palkinnon vuonna 2017. Kirill on opettanut Rodchenko taidekoulussa Moskovassa vuodesta 2013 lähtien.

http://kirillsavchenkov.com/


_ _ _ _ _ _ _