JOULUKUU / December
4.12. - until end of the year 2013
JON IRIGOYEN
RESISTWhere there is power, there is resistance.
“The History of Sexuality”. Michel Foucault

Only those capable of embodying utopia will be fit for the final battle,
to take back all the humanity we have lost.
“The Resistance”. Ernesto Sabato


Jon Irigoyenin valoinstallaatio Galleria Alkovissa tuo esiin käsitteen “resistanssi”. Irigoyen on kiinnostunut vastarinnan ideasta nykyisessä sosiaalipoliittisessa tilanteessa, jota määrittävät yksilön ja yhteiskunnan välinen jännite sekä valtasuhteiden polarisoituminen.

“Resistance has multiple meanings. Used in Physics and Chemistry or Activism and Art, it helps to explain a reality that both embraces and rejects. During the current global crisis, characterized by fascist and neoliberal movements and loss of rights, this word becomes a political force. Resistance, as a persevering and fundamental characteristic of the human spirit, is now more than ever essential to confronting our actual global crisis and its catastrophic political and social consequences. The light installation in Alkovi is an expression of the present situation.”

“Sanalla resistanssi on monia merkityksiä. Fysiikassa ja kemiassa tai aktivismissa ja taiteessa se helpottaa selittämään todellisuutta, joka sekä syleilee että hylkii Tämänhetkisen, fasististen ja neoliberaalien liikeiden sekä oikeuksien menettämisen värittämän globaalin kriisin aikana tästä sanasta tulee poliittinen voima. Resistanssi, kestävänä ja perustavanlaatuisena ihmisyyden piirteenä, on juuri nyt olennaista kohdatessamme aktuaalisen globaalin kriisin ja sen katastrofaaliset poliittiset ja sosiaaliset seuraukset. Installaatio Alkovissa on ilmaus tästä nykytilanteesta.”

Jon Irigoyen (syntynyt Bilbaossa, Espanjassa) on itsenäinen kuraattori, taiteilija, ja kulttuuri-agitaattori, joka työskentelee tällä hetkellä Helsingissä. Hänen tutkimuksellinet kiinnostuksen kohteensa ja projektinsa laajentavat taiteilijaa ja katsojaa läpileikkaavia suhteita; yhteistyötä julkisen sekä kaupunkitilan välillä; todelllisuuden havainnointia kuin myös autonomian, vastustamisen ja muistin konsepteja.

Jon Irigoyen is an independent curator, artist and cultural agitator born in Bilbao, Spain, and currently based in Helsinki. His research interests and projects span the intersecting relationships between artist and spectator; the interaction between public and urban space; the perception of reality; as well as concepts such as autonomy, resistance and memory.www.jonirigoyen.com
_ _ _ _ _ _ _

*Galleria Alkovi siirtyy vuonna 2013 uuteen toimintamalliin. Kun viime vuodet Alkovi on pyrkinyt esittelemään mahdollisimman laajasti taiteilijoiden näyttelyehdotuksia ilman tarkempaa linjausta ja rajoitetta, olemme nyt kutsuneet 12 taiteilijaa/taiteilijaparia tekemään teoksen nimenomaan ottaen huomioon gallerian tilalliset ja kontekstuaaliset erityispiirteet. Läpi vuorokauden auki olevana ikkunagalleriana Alkovi on osa julkista tilaa; se on jatkuvasti läsnä katu- ja kaupunkikuvassa samoin kuin kulman apteekki, aukion grilli ja Hurstin ruokajono, joiden keskuudessa galleria sijaitsee. Siksi tuntuukin oleelliselta miettiä galleriatoiminnan kautta julkisen tilan ja taiteen esittämisen problematiikkaa: kaupunkia yhteiskunnallisen muutoksen ilmentäjänä, yksityisiä ja rakenteellisia vallan näkyväksi tulemisia tai sosiaalisten ja poliittisten tilanteiden yhteentörmäyksiä. Tällaiseen viitekehykseen ja diskurssiin olemme pyytäneet taiteilijoita suhteuttamaan oman tekemisensä ja ajattelunsa.

/ In 2013 Gallery Alkovi starts a new mode of operation. The previous years Alkovi has been aiming to present exhibition suggestions from artists as widely as possible without a specific line or limitation. Now we have invited 12 artists/artist couples to make an artwork concidering the spatial and conceptual characteristics of the gallery. As a 24h open window gallery Alkovi is a part of the public space - it is constantly present in the cityscape in a same way as are the drugstore in the corner, the grill in the square and the Hursti breadline that accompany the gallery and form its surroundings. For this reason it seems relevant to reflect the problematics of public space: the city as an indicator for the social change, emergences of the individual and structural power or the collisions of social and political situations. Into this kind of discource we have invited the artists to place their work and thinking.