[Kuva / Image: Arttu Merimaa]


[05.12.2015 – 05.02.2016]
ANDRÉ ALVES
Forming The LineAndré Alves toteutti näyttelyssään “Forming the Line” Alkoviin suurikokoisen piirros-installaation, jonka yhteydessä 5.-17. joulukuuta 2015 tilassa tapahtui erinäisiä performanssi-akteja. Alves tarkasteli näyttelyssään jokapäiväisen arkitoiminnan eleiden ja taiteellisten praktiikoiden yhtymäkohtia.

Näyttely toi esiin rinnakkaisuuksia, jotka vallitsevat tilan täyttämisen ja kuvan muodostumisen, sekä tiettyjen toimintojen tai käytöntöjen toteuttamiseen käytetyn ajan välillä. Se oli eräänlainen tapaustutkimus, joka havannoi toistuvia eleitä piirtämisessä sekä toistuvia ja yhdentekeviä jokapäiväisiä eleitä. Alves teki suurikokoisen hetkellisen piirroksen samalla kun joukko performansseja tapahtui tilassa. Piirtäminen tuotti ruudukollisia ja geometrisiä kuvioita jotka loppujen lopuksi täyttivät (galleria)tilan takaseinän. Lause muodostettiin häivyttämällä ja pyyhkimällä seinän piirrustus ja tuoden esiin tekstin ‘Forming The Line’ suomeksi. (Esillä oli kaksi lausetta yhden sijaan koska suomeksi piirtämiseen viittaaminen ja ihmisten muodostuminen jonoksi ilmaistaan eri termein.)


"‘Forming the Line’ tutkii sisäänkirjoittautumistamme siihen mitä pidetään toimivana sekä vakaana. Ensisijaisesti – ja kenties ilmeisimmin – se käsitteli viivan/jonon muodostumisen mekanismia joka sallii piirroksen ilmetä. Se tarkastelee myös kysymystä “olla linjassa jonkun kanssa” – odotusta normalisoida teot ja kokemukset, kyse on sopeutumisesta ja soveltamisesta sekä näiden kokemusten havainnoimisesta ja tunnistamisesta.
Näyttely tarkkailee piirtämisen praktiikkaa tilallisena perfomanssina – sekä tässä tapauksessa katovana sosiaalisena ja kehollisena performanssina. Lähestymistavan tarkoitus on korostaa läsnäolon, toistuvan työn ja ajallisuuden olemuksia sekä purkaa piirtämistä objektin tekemisenä etsien yhteyttä suurien eleiden ja niiden lyhytkestoisten seurausten välillä." Teksti: André AlvesAndré Alves (s.1981) oli näyttelyn toteuttamisen aikaan tohtoriopiskelijana Kuvataideakatemiassa. Hän on tehnyt Fulbright-stipendiaattina kuvataiteen maisterin tutkinnon Cincinnatin yliopistosta (2011) ja taiteen maisterin taidekasvatuksesta (2009) sekä kuvataiteen kandidaatin (2005) tutkinnot Porton yliopistosta Portugalista.

Alvesin tutkimus tarkasteli siirtymävaiheessa olevia tiloja/objekteja/tilanteita ja epävakauden konseptin uudelleen määrittelyä kiinnittäen huomiota umpikujan käsitteeseen liittyvään potentiaalisuuteen kuvallisia ja tekstuaalisia muotoja yhdistelevän lähestymistavan kautta.

Alvesin teoksia on ollut esillä muun muassa seuraavissa näyttelyissä: Streaming Egos (PT) [2015], Lugares de Viagem (PT) [2015]; From Turbulence to Rule (PT) [2014]; Aesthetics Jam – 9th Taipei Biennial (CHI) [2014]; Contornar – FAC Peregrina (ES)[2013]; Estado d’Época – Galeria Sopro (PT) [2012]; Aproximações à profundidade – Sala do Veado, (PT) [2012]; Ex-cavação I – Sputenik the window, (PT) [2012]; Collecting Collections and Concepts – Fábrica Asa, (PT) [2012]; Massa Falhada – Galeria Dama Aflita, (PT) [2012]; Mute/ Motives – Semantics Gallery (USA) [2011]; MUSAO OPORTO –MASC Foundation, (A)[2011]; Surrounded – Reflexus Arte Contemporânea, (PT) [2009]; Thing ... – In.Transit, (PT) [2007]; Aunt Nell Gis – Kunstvlaai 06, (NL) [2006].André Alves in his exhibition “Forming the Line” created a large-scale drawing in Alkovi, in addition to which there were certain performance acts during 5th – 17th december 2015. In his exhibition he explored the parallels between representations of everyday gestures and artistic practices.

The exhibition explored the relations between forming an image and making a specific action. It was a sort of a case study about the repetitive gestures in the process of drawing, and the trivial gestures of our everyday life. Alves produced a large-scale ephemeral drawing while a set of performances took place in the (gallery) space. The drawing produced a pattern of gridded and geometric shapes that gradually filled the back wall of the space. A sentence was made by smudging and effacing the wall’s drawing; it read ‘Forming the line’ in Finnish. (There was two sentences rather than one since in Finnish referring to drawing and to people queuing is expressed with different terms.)

"‘Forming the Line’ explores our inscription within the lines of operating and being recognized as functional and stable. It talks about the mechanism (making the line) that allows drawing to manifest. It also deals with the relation of “being in line with” –  the expectation of normalizing actions and experiences, to conform and adjust – and the perception and recognition of such experiences.
The exhibition explores drawing practice as a spatial performance – and in this case – a bodily social performance of the ephemeral. The intentions of this approach is to highlight the qualities of presence, repetitive labor, the temporality of monumentality and the undoing of drawing as object-making practice, but also looking for a correlation with the enourmous gestures one makes and its short lasting effects." Text by André Alves

André Alves was during the exhibition a doctoral student of Fine Arts at the Finnish Academy of Fine Arts. He also holds an MFA in Drawing from the University of Cincinnati (2011) under a Fulbright fellowship, an MA in Art Education (2009) and a BFA (2005) from the University of Porto, Portugal.
His research observed transitional spaces/objects/ situations and the renegotiation ofmeaning of the concepts of instability by looking at the potentiality of the concept of impasse through an approach crossing visual and textual forms.

Some of his exhibitions include: Streaming Egos (PT) [2015], Lugares de Viagem (PT) [2015]; From Turbulence to Rule (PT) [2014]; Aesthetics Jam – 9th Taipei Biennial (CHI) [2014]; Contornar – FAC Peregrina (ES)[2013]; Estado d’Época – Galeria Sopro (PT) [2012]; Aproximações à profundidade – Sala do Veado, (PT) [2012]; Ex-cavação I – Sputenik the window, (PT) [2012]; Collecting Collections and Concepts – Fábrica Asa, (PT) [2012]; Massa Falhada – Galeria Dama Aflita, (PT) [2012]; Mute/ Motives – Semantics Gallery (USA) [2011]; MUSAO OPORTO –MASC Foundation, (A)[2011]; Surrounded – Reflexus Arte Contemporânea, (PT) [2009]; Thing ... – In.Transit, (PT) [2007]; Aunt Nell Gis – Kunstvlaai 06, (NL) [2006].
[www.theandrealves.com]_ _ _ _ _ _ _